سلام...‌‌‌ صبح است...‌‌ یاس را باید کاشت‌‌ توی گلدان ظریفی که پر از عطر خداست  و سپس گلدان را‌‌ روی یک میز گذاشت.‌‌ پرده ها را باید پس زد...‌‌ و به خورشید‌‌ فضا داد که آرام بتابد بر آن.‌ ‌ آن زمان خواهی دید با شمیم گل یاس،‌ تو چه احساس قشنگی داری...